ارائه گزارش نمایندگان کارگروههای تدوین سند تحول کتابخانه ملی ایران با رویکرد آینده نگاری در دومین پیش نشست کتابخانه ملی

دومین پیش نشست کتابخانه ملی با عنوان «آینده کتابخانه ملی ایران» صبح روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست با حضور اعضای زیر و جمعی از همکاران سازمانی تشکیل شد:

دکتر خسروی (دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و معاون کتابخانه ملی)

 دکتر ذوالفقاری (استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)؛

دکتر زنده دل نوبری (مدیر کل مدیریت و برنامه ریزی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)؛

دکتر ذاکری (استادیار دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان)؛

دکتر نجفقلی نژاد (دبیر پنل و استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

جلسه با صحبت های آقای دکتر زنده دل در ارتباط با فرایند تدوین “سند تحول کتابخانه ملی ایران با رویکرد آینده نگاری” آغاز شد و اهداف مشخص زیر برای این سند تحول مورد تاکید قرار گرفت:

  1. غنی سازی تجربه کاربری؛
  2. کتابخانه به مثابه پلتفرم
  3. تحقق ماموریت سازمان، حفاظت وسیانت از منابع؛
  4. نوآوری سازمانی

در این نشست هر کدام از اعضای جلسه درباره محورهایی که قرار است در پنل اصلی به آنها پرداخته شود، نظرات خود را مطرح کردند. ۴ نماینده از کارگروههای تدوین “سند تحول کتابخانه ملی ایران با رویکرد آینده نگاری” به صورت مختصر به ارائه برونداد کارگروهها پرداختند.  بررسی ترندها و فناوری های نوین،  سناریوهای عدم قطعیت ها، نامه های اکتشافی به آینده و … در این ارائه ها مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پنل توافق کردند تا کلیپی از این بروندادها تهیه و در روز نشست ارائه گردد. مقرر شد دو دیدگاه در این پنل مطرح گردد: ۱. نگاه و افق به آینده و ۲. آینده با نگاه به امروز

از دیگر تصمیمات این پنل عبارت بود از:

  • طرح مفاهیم اصلی آینده پژوهی و ضرورت آینده نگری متخصصان
  • طرح مولفه هایی که آینده کتابخانه ها را تحت تاثیر قرار می دهند.
  • طرح چالشهای کنونی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  • توجه به رویکردهای کارکردی و اجرایی  به جای رویکردهای فرازمینی

مقرر شد پیش نشست سوم در حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آینده نزدیک تشکیل گردد.

آخرین اخبار