ارسال دستاوردها
پیش از ثبت اطلاعات دستاورد به موارد زیر توجه داشته باشید:
– برای ثبت تجربه‌،ایده‌، و مقاله قالب‌های جداگانه‌ای درنظر گرفته شده است. لازم است،اطلاعات دستاورد در قالب‌هایی که از سوی دبیرخانه اعلام شده است، ثبت و ارسال شود.
– دستاوردهایی که خارج از قالب کنگره ارسال شده باشند، در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.
– برای دریافت قالب دستاوردها بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید:
دریافت قالب مقاله
دریافت قالب ایده
دریافت قالب تجربه
– مقاله‌های ارسالی بایستی در چارچوب محورهای موضوعی کنگره باشند و برای ارسال تجربه و ایده محدودیت موضوعی وجود ندارد.
– همه دستاوردهای ارسال شده، در فرایند داوری قرار خواهند گرفت و دستاوردهایی که از سوی داوران پذیرش شوند در نشست‌های تخصصی (از جمله تاک) و کتاب کنگره ششم منتشر خواهند شد.
– تفاوت تجربه با ایده در این است که تجربه، ایده‌ای است که اجرایی شده اما ایده، به پیشنهاد ارائه کننده، می‌تواند توسط فرد یا افراد دیگری نیز اجرا شود.

آخرین اخبار