ارسال دستاوردها
پیش از ثبت اطلاعات دستاورد به موارد زیر توجه داشته باشید:
– برای ثبت تجربه‌،ایده‌، و مقاله قالب‌های جداگانه‌ای درنظر گرفته شده است. لازم است،اطلاعات دستاورد در قالب‌هایی که از سوی دبیرخانه اعلام شده است، ثبت و ارسال شود.
– دستاوردهایی که خارج از قالب کنگره ارسال شده باشند، در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.
– برای دریافت قالب دستاوردها بر روی پیوندهای زیر کلیک کنید:
دریافت قالب مقاله
دریافت قالب ایده
دریافت قالب تجربه
– مقاله‌های ارسالی بایستی در چارچوب محورهای موضوعی کنگره باشند و برای ارسال تجربه و ایده محدودیت موضوعی وجود ندارد.
– همه دستاوردهای ارسال شده، در فرایند داوری قرار خواهند گرفت و دستاوردهایی که از سوی داوران پذیرش شوند در نشست‌های تخصصی (از جمله تاک) و کتاب کنگره ششم منتشر خواهند شد.
– تفاوت تجربه با ایده در این است که تجربه، ایده‌ای است که اجرایی شده اما ایده، به پیشنهاد ارائه کننده، می‌تواند توسط فرد یا افراد دیگری نیز اجرا شود.
  • Max. file size: 512 MB.

آخرین اخبار