انتخاب اعضای کمیته اجرایی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در پی تعیین دبیر علمی، اجرایی و اعضای کمیته راهبری کنگره ششم و تعیین موضوع این کنگره؛ در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۹ فراخوانی برای جذب نیروهای داوطلب و کارآمد برای کمیته اجرایی تهیه و منتشر شد. بعد از انتشار فراخوان ۶۲ نفر داوطلب عضویت در کمیته اجرایی کنگره ششم شدند. سپس طی جلساتی با حضور خانم‌ها دکتر مهرناز خراسانچی، دبیر اجرایی، دکتر میترا صمیعی، دبیر علمی و آقای دکتر زره ساز از اعضای کمیته راهبری کنگره ششم، با داوطلبین مصاحبه شد و باتوجه به سابقه، توان و دانش آن‌ها، افراد زیر برای کمیته اجرایی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انتخاب شدند:

سحر سیروس کبیریمریم محمدنژاد شبلیحمیدرضا ولی بیگیهادی صفدریمرضیه فاتحیدنیا برادران ابراهیمیابوذر رمضانی
ژاله پورپناهیحمیده جعفری پاورسیهاجر خداییمطهره قادریفریده محمدی کمرچهاحمد میرزاییمریم سپهوند
نرگس مینائیزهره ملک محمودیمحدثه لالبازگیرالهه ابراهیمی درچهفاطمه رجبیمژگان خدابخشی 
زهرا مرادی بیارجمندیمهدیه قلعه خندابیعلیرضا زمانیالهام امانییاسمن شهرستانیعطیه باغستانی 
نرگس نجاران اسداله زادهیاسین اسدی جمنانیفاطمه روستاییمحمدرضا رزمی شندیفرشته قلی پورآمنه جمشیدزاده 

در جلسه پایانی انتخاب اعضای کمیته اجرایی، دبیر اجرایی فرایند امور اجرایی پیش پنل ها، اطلاع رسانی و تهیه پوستر را برای افراد حاضر در جلسه تشریح نمود و فرم‌های سیاهه وارسی هریک را با اعضای کمیته به اشتراک گذاشت تا با استفاده از آن‌ها، کارهای اجرایی با نظم بیشتری انجام شوند.

همچنین ایشان جدولی را که برای تعیین زمان پیش‌نشست‌ها تنظیم نموده بودو طبق آن برای هر نشست دو نفر برای همراهی با دبیر و ۴ نفر هم برای امور اطلاع رسانی (سایت، شبکه‌های مجازی، ایمیل و پوستر) تعیین شده بودند را برای این گروه از داوطلبین، تشریح کرد.

آخرین اخبار