تجربه و ایده کتابدارانه (تاک)

🔹 فرصتی برای ارائه تجربه‌ها و ایده‌های نو، برای کتابداران و آرشیویست‌ها

🔶 مهلت ارسال: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

◀️ مراحل ارسال آثار:
۱️⃣ ورود به وبسایت کنگره: https://congress.ilisa.ir
۲️⃣ ورود به کاربرگ ارسال دستاورد (تجربه و ایده)
۳️⃣ دریافت قالب (تجربه یا ایده)
۴️⃣ بارگذاری فایل و ارسال آن

❌ منتظر دریافت تجربه ها و ایده های خوب شما هستیم❌

آخرین اخبار