نتایج داوری اولیه ایده‌ها و تجربه‌های ارسال شده به سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در جدول زیر، نتایج داوری اولیه تجربه‌ها و ایده‌های ارسالی به سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اعلام می‌شود. از طرف کمیته علمی کنگره، ایمیلی به ارسال‌کنندگان تجربه‌ها و ایده‌هایی که نیاز به اصلاح، تکمیل و یا ارسال فایل اصلی دارند ارسال خواهد شد تا در مدت زمان مقرر، تجربه‌ها و ایده‌های ارسالی را بر طبق پیشنهادات اصلاح و تکمیل کنند.

پس از انجام داوری نهایی، تجربه‌ها و ایده‌های پذیرفته شده برای انتشار در مجموعه مباحث سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات مشخص و از طریق وب‌سایت انجمن معرفی خواهند شد.

ردیف

کد رهگیری

ایده / تجربه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی در نشست

پذیرفته شده برای ارسال به داوری نهایی جهت انتشار در مجموعه مباحث کنگره

پذیرفته نشده در داوری اولیه

نیاز به اصلاح و تکمیل و
درخواست فایل اصلی

کامل و بدون نیاز به اصلاح و تکمیل

۱.

۰۰۰۶۶

 

*

   

۲.

۸۶۸۱۲

 

*

   

۳.

۴۷۰۴۹

 

*

   

۴.

۷۱۳۳۸

 

*

   

۵.

۹۴۴۲۱

 

*

   

۶.

۸۹۱۸۴

 

*

   

۷.

۱۵۲۶۰

 

*

   

۸.

۸۲۰۲۶

 

*

   

۹.

۶۷۷۹۰

 

*

   

۱۰.

۱۱۰۱۶

 

*

   

۱۱.

۶۳۳۰۲

 

*

   

۱۲.

۱۳۶۹۳

 

*

   

۱۳.

۶۳۱۷۰

 

*

   

۱۴.

۷۵۱۱۲

 

*

   

۱۵.

۹۸۱۸۲

 

*

   

۱۶.

۱۷۴۳۴

 

*

   

۱۷.

۸۰۱۹۱

 

*

   

۱۸.

۴۳۶۲۴

 

*

   

۱۹.

۶۶۶۱۴

 

*

   

۲۰.

۲۹۴۵۲

 

*

   

۲۱.

۵۴۸۴۶

 

*

   

۲۲.

۰۸۸۱۸

 

*

   

۲۳.

۴۶۷۲۳

 

*

   

۲۴.

۹۸۳۹۹

 

*

   

۲۵.

۸۹۶۲۳

 

*

   

۲۶.

۳۳۲۸۱

 

*

   

۲۷.

۸۵۷۱۳

     

*

۲۸.

۴۴۵۸۳

 

*

   

۲۹.

۶۴۴۸۱

 

*

   

۳۰.

۳۱۰۷۴

     

*

۳۱.

۵۹۲۷۸

     

*

۳۲.

۹۰۹۹۵

     

*

۳۳.

۲۲۸۷۹

 

*

   

۳۴.

۸۲۶۰۶

     

*

۳۵.

۵۳۵۷۵

 

*

   

۳۶.

۱۲۸۹۰

 

*

   

۳۷.

۲۹۵۹۰

 

*

   

۳۸.

۳۵۴۸۲

     

*

۳۹.

۴۰۳۴۶

     

*

۴۰.

۶۵۲۸۰

     

*

۴۱.

۹۸۰۷۷

     

*

۴۲.

۰۴۲۱۹

     

*

۴۳.

۲۶۹۹۹

     

*

۴۴.

۸۱۵۵۷

 

*

   

۴۵.

۶۷۸۱۱

     

*

۴۶.

۵۰۴۶۸

*

 

*

 

۴۷.

۸۶۵۴۵

*

 

*

 

۴۸.

۸۵۶۸۸

     

*

۴۹.

۶۹۸۳۵

     

*

۵۰.

۴۵۱۵۰

     

*

۵۱.

۵۶۳۵۱

 

*

   

۵۲.

۹۶۰۱۹

     

*

۵۳.

۲۳۹۱۶

     

*

۵۴.

۲۲۷۳۸

     

*

۵۵.

۹۶۹۵۲

     

*

۵۶.

۷۲۶۴۷

     

*

۵۷.

۵۱۸۸۶

     

*

۵۸.

۲۱۹۲۴

     

*

۵۹.

۸۰۹۶۶

     

*

۶۰.

۱۶۳۱۹

 

*

 

*

۶۱.

۳۲۶۰۸

   

*

 

۶۲.

۶۲۷۳۵

   

*

 

۶۳.

۳۵۴۴۲

     

*

۶۴.

۶۳۹۲۲

     

*

۶۵.

۳۳۶۱۵

 

*

   

۶۶.

۷۱۴۹۳

 

*

   

۶۷.

۴۰۱۴۵

   

*

 

۶۸.

۵۶۰۰۴

 

*

   

۶۹.

۷۲۷۵۲

   

*

 

۷۰.

۱۶۲۵۶

     

*

۷۱.

۷۵۷۵۴

 

*

   

۷۲.

۱۴۶۳۱

     

*

۷۳.

۹۰۸۱۳

   

*

 

۷۴.

۳۴۶۷۳

   

*

 

۷۵.

۶۲۱۹۸

 

*

   

۷۶.

۷۶۵۲۸

     

*

۷۷.

۱۳۶۴۲

     

*

۷۸.

۴۱۳۹۵

 

*

   

۷۹.

۰۱۶۷۵

   

*

 

۸۰.

۵۶۷۶۷

 

*

   

۸۱.

۴۴۷۱۵

 

*

   

۸۲.

۳۲۰۰۶

 

*

   

۸۳.

۷۸۱۸۳

 

*

   

۸۴.

۱۴۷۵۳

 

*

   

۸۵.

۵۳۱۲۱

     

*

۸۶.

۳۵۴۶۹

   

*

 

۸۷.

۹۲۲۱۵

 

*

   

۸۸.

۰۹۳۳۳

     

*

۸۹.

۹۹۵۵۶

 

*

   

۹۰.

۸۴۷۲۴

     

*

۹۱.

۱۷۴۸۴

 

*

   

۹۲.

۰۸۱۳۳

     

*

۹۳.

۷۵۲۷۶

     

*

۹۴.

۴۲۳۹۰

     

*

۹۵.

۲۰۸۷۷

     

*

۹۶.

۵۴۳۸۳

 

*

   

۹۷.

۴۰۶۰۶

     

*

آخرین اخبار