نتایج داوری اولیه ایده‌ها و تجربه‌های ارسال شده به سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در جدول زیر، نتایج داوری اولیه تجربه‌ها و ایده‌های ارسالی به سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اعلام می‌شود. از طرف کمیته علمی کنگره، ایمیلی به ارسال‌کنندگان تجربه‌ها و ایده‌هایی که نیاز به اصلاح، تکمیل و یا ارسال فایل اصلی دارند ارسال خواهد شد تا در مدت زمان مقرر، تجربه‌ها و ایده‌های ارسالی را بر طبق پیشنهادات اصلاح و تکمیل کنند.

پس از انجام داوری نهایی، تجربه‌ها و ایده‌های پذیرفته شده برای انتشار در مجموعه مباحث سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات مشخص و از طریق وب‌سایت انجمن معرفی خواهند شد.

ردیف

کد رهگیری

ایده / تجربه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی در نشست

پذیرفته شده برای ارسال به داوری نهایی جهت انتشار در مجموعه مباحث کنگره

پذیرفته نشده در داوری اولیه

نیاز به اصلاح و تکمیل و
درخواست فایل اصلی

کامل و بدون نیاز به اصلاح و تکمیل

۱.

۰۰۰۶۶

 

*

  

۲.

۸۶۸۱۲

 

*

  

۳.

۴۷۰۴۹

 

*

  

۴.

۷۱۳۳۸

 

*

  

۵.

۹۴۴۲۱

 

*

  

۶.

۸۹۱۸۴

 

*

  

۷.

۱۵۲۶۰

 

*

  

۸.

۸۲۰۲۶

 

*

  

۹.

۶۷۷۹۰

 

*

  

۱۰.

۱۱۰۱۶

 

*

  

۱۱.

۶۳۳۰۲

 

*

  

۱۲.

۱۳۶۹۳

 

*

  

۱۳.

۶۳۱۷۰

 

*

  

۱۴.

۷۵۱۱۲

 

*

  

۱۵.

۹۸۱۸۲

 

*

  

۱۶.

۱۷۴۳۴

 

*

  

۱۷.

۸۰۱۹۱

 

*

  

۱۸.

۴۳۶۲۴

 

*

  

۱۹.

۶۶۶۱۴

 

*

  

۲۰.

۲۹۴۵۲

 

*

  

۲۱.

۵۴۸۴۶

 

*

  

۲۲.

۰۸۸۱۸

 

*

  

۲۳.

۴۶۷۲۳

 

*

  

۲۴.

۹۸۳۹۹

 

*

  

۲۵.

۸۹۶۲۳

 

*

  

۲۶.

۳۳۲۸۱

 

*

  

۲۷.

۸۵۷۱۳

   

*

۲۸.

۴۴۵۸۳

 

*

  

۲۹.

۶۴۴۸۱

 

*

  

۳۰.

۳۱۰۷۴

   

*

۳۱.

۵۹۲۷۸

   

*

۳۲.

۹۰۹۹۵

   

*

۳۳.

۲۲۸۷۹

 

*

  

۳۴.

۸۲۶۰۶

   

*

۳۵.

۵۳۵۷۵

 

*

  

۳۶.

۱۲۸۹۰

 

*

  

۳۷.

۲۹۵۹۰

 

*

  

۳۸.

۳۵۴۸۲

   

*

۳۹.

۴۰۳۴۶

   

*

۴۰.

۶۵۲۸۰

   

*

۴۱.

۹۸۰۷۷

   

*

۴۲.

۰۴۲۱۹

   

*

۴۳.

۲۶۹۹۹

   

*

۴۴.

۸۱۵۵۷

 

*

  

۴۵.

۶۷۸۱۱

   

*

۴۶.

۵۰۴۶۸

*

 

*

 

۴۷.

۸۶۵۴۵

*

 

*

 

۴۸.

۸۵۶۸۸

   

*

۴۹.

۶۹۸۳۵

   

*

۵۰.

۴۵۱۵۰

   

*

۵۱.

۵۶۳۵۱

 

*

  

۵۲.

۹۶۰۱۹

   

*

۵۳.

۲۳۹۱۶

   

*

۵۴.

۲۲۷۳۸

   

*

۵۵.

۹۶۹۵۲

   

*

۵۶.

۷۲۶۴۷

   

*

۵۷.

۵۱۸۸۶

   

*

۵۸.

۲۱۹۲۴

   

*

۵۹.

۸۰۹۶۶

   

*

۶۰.

۱۶۳۱۹

 

*

 

*

۶۱.

۳۲۶۰۸

  

*

 

۶۲.

۶۲۷۳۵

  

*

 

۶۳.

۳۵۴۴۲

   

*

۶۴.

۶۳۹۲۲

   

*

۶۵.

۳۳۶۱۵

 

*

  

۶۶.

۷۱۴۹۳

 

*

  

۶۷.

۴۰۱۴۵

  

*

 

۶۸.

۵۶۰۰۴

 

*

  

۶۹.

۷۲۷۵۲

  

*

 

۷۰.

۱۶۲۵۶

   

*

۷۱.

۷۵۷۵۴

 

*

  

۷۲.

۱۴۶۳۱

   

*

۷۳.

۹۰۸۱۳

  

*

 

۷۴.

۳۴۶۷۳

  

*

 

۷۵.

۶۲۱۹۸

 

*

  

۷۶.

۷۶۵۲۸

   

*

۷۷.

۱۳۶۴۲

   

*

۷۸.

۴۱۳۹۵

 

*

  

۷۹.

۰۱۶۷۵

  

*

 

۸۰.

۵۶۷۶۷

 

*

  

۸۱.

۴۴۷۱۵

 

*

  

۸۲.

۳۲۰۰۶

 

*

  

۸۳.

۷۸۱۸۳

 

*

  

۸۴.

۱۴۷۵۳

 

*

  

۸۵.

۵۳۱۲۱

   

*

۸۶.

۳۵۴۶۹

  

*

 

۸۷.

۹۲۲۱۵

 

*

  

۸۸.

۰۹۳۳۳

   

*

۸۹.

۹۹۵۵۶

 

*

  

۹۰.

۸۴۷۲۴

   

*

۹۱.

۱۷۴۸۴

 

*

  

۹۲.

۰۸۱۳۳

   

*

۹۳.

۷۵۲۷۶

   

*

۹۴.

۴۲۳۹۰

   

*

۹۵.

۲۰۸۷۷

   

*

۹۶.

۵۴۳۸۳

 

*

  

۹۷.

۴۰۶۰۶

   

*

آخرین اخبار