نتایج مقاله‌های پذیرفته شده در کنگره اعلام شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات،از میان ۱۷ اثر ارسالی تمام متن، تعداد ۱۲ اثر پذیرفته  و تعداد ۵ اثر نیز رد شد. فهرست آثار پذیرفته شده به شرح زیر پیوست است:

نویسنده مسئولعنوان
فرزانه بهارلووضعیت آموزش ر شته مطالعات آرشیوی در دانشگاه های جهان
فرزانه بهارلوآینده پژوهی در آرشیو با رویکرد دسترسی آزاد به اسناد
مریم شایگانیبررسی رابطه میان نگرش شغلی و سازمانی کتابداران با میزان درگیری شغلی آنان در کتابخانه¬های وابسته به آستان قدس رضوی شهر مشهد
نجمه سیددختبررسی رابطه بین شخصیت مدیران و سبک مدیریت آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
زینب پاپیخدمات مرجع مجازی در اداره کل کتاب¬های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران گزارش یک تجربه
فاطمه هوشیدری فراهانیتبیین نقش و وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی در پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نسترن پورصالحیطراحی های تمرین های گام به گام در قالب داستان روشی در آموزش سواد اطلاعاتی
هاجر زارعیکتابخانه‌ی سبز : مطالعه موردی در خصوص انطباق با شرایط زیست محیطی
شراره گودرزیکتابخانه های عمومی و اطلاعات سبز
مرجان عرب رحمتی پوربررسی رابطه بین مدیریت دانش و رهبری تحول‌گرا میان مدیران کتابخانه بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران‌

آخرین اخبار