نام پنل: اخلاق پژوهش

دبیر پنل: عباس رجبی

مصاحبه‌ها

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

اخلاق پژوهش

بایسته‌های اخلاقی پژوهش و پژوهشگری در عصر دیجیتال

 

دبیر نشست:

عباس رجبی (دبیر کارگروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش دانشگاه امام صادق (ع))

اعضای نشست:

دکتر مهدی محسنیان راد (استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع))

دکتر علی رضا نوروزی (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران)

دکتر سید مجتبی امامی (عضو هیات علمی گروه علوم مدیریت دانشگاه امام صادق (ع))

چکیده:

گسترش روزافزون پژوهش و تولیدات علمی و پژوهشی و نمود و انتشار آن در بسترهای چاپی، الکترونیکی و دیجیتال، نیاز به تصویب قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها، و شیوه نامه‌های اخلاق پژوهش و پژوهشگری را بیشتر آشکار و ضروری می‌سازد. لیک با وجود تصویب و اجرای این قوانین و آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها، در جامعه علمی هنوز شاهد تخلفات پژوهشی و شاید بتوان گفت تشدید آن هستیم. بررسی روند تولید و مصرف تولیدات علمی در ایران و جهان، بازخوانی و توجه به تجارب پژوهشگران، شناخت حکمرانی پژوهش و نیز توجه بیشتر به بستر دیجیتال، می‌تواند برای شناخت آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اخلاق پژوهش راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها:

اخلاق پژوهش، تخلفات پژوهشی، حکمرانی پژوهش، پژوهشگری دیجیتال، پژوهشگران، تولیدات علمی

محورهای موضوعی:

نقش اخلاق در تولید و مصرف پژوهش؛ مسائل اخلاقی در پژوهش‌های دیجیتال؛ اخلاق و حکمرانی پژوهش.