نام پنل: تاک

دبیر پنل: دکتر مریم پاکدامن و دکتر امیررضا اصنافی

فیلم پنل در کنگره ششم