نام پنل: مدیریت اطلاعات پژوهشی

دبیر پنل: ابراهیم عمرانی