نام پنل: مطالعات صنفی

دبیر پنل: آقای دکتر محمد زره‌ساز