نام پنل: مطالعات صنفی

دبیر پنل: دکتر محمد زره‌ساز