نام پنل: کتابخانه‌های تخصصی و برنامه ريزي و بهبود مستمر

دبیر پنل: گیتی حیدری و فرامرز مسعودی