نام پنل: کتابخانه‌های تخصصی و برنامه ريزي و بهبود مستمر

دبیر پنل: خانم حیدری - آقاي مسعودی

پیش‌نشست‌ها