نام پنل: کتابخانه‌های تخصصی و برنامه ريزي و بهبود مستمر

دبیر پنل: گیتی حیدری و فرامرز مسعودی

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

کتابخانه‌تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر

تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی ایران با تاکید بر تحولات نوین

 

دبیر نشست اول:

گیتی حیدری (مسئول کمیته کتابخانه‌های تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

اعضای نشست:

ابراهیم عمرانی (دبیر شورای تامین منابع علمی وزارت عتف وعضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی )

فرامرز مسعودی (مشاور اطلاعاتی شرکت ملی فولاد ایران و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

دکتر جیران خوانساری (مدیر اسبق کتابخانه تخصصی شر کت توانیر و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی )

دکتر حمید رادفر (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

چکیده:

توجه به رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی، به ویژه تاثیر تحول دیجیتال بر فرایندهای کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در نتیجه، تنوع اسناد تولیدشده از فزایندها، بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در سازمان‌ها و ضرورت تدوین استاندارد متناسب با تحولات نوین، تاکید بر دو اصل “جامعیت” و “یکپارچگی” در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در استاندارد از جمله مباحث این نشست است. نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در فرایند مدیریت دانش سازمانی و مستندسازی منابع درون سازمانی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و دامنه فعالیت‌ها، مجموعه، سازماندهی، پشتیبانی، بازاریابی، خدمات و حفاطت و نگهداری نیز محورهای بحث این نشست هستند.

کلیدواژه‌ها:

کتابخانه تخصصی، استانداردها، مراکز اسناد تخصصی، تحول دیجیتال، مجموعه‌سازی، مدیریت‌دانش، سازماندهی، نیروی انسانی.

محورهای موضوعی:

بازتعریف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی با توجه به تحولات دیجیتال؛ نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در فرایندهای مدیریت دانش سازمانی؛ رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه ها و مراکز اسناد تخصصی.

 

دبیر نشست دوم:

فرامرز مسعودی (مشاور اطلاعاتی شرکت ملی فولاد ایران و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

اعضای نشست:

دکتر میترا صمیعی (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

دکتر رضا رجبعلی بگلو (رئیس پژوهشکده علوم اطلاعات و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

امیر ریسمانباف (رییس مرکز اطلاع رسانی سازمان آب و برق خوزستان و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

دکتر مهدی علیپور حافظی (استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

چکیده:

توجه به رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی، به ویژه تاثیر تحول دیجیتال بر فرایندهای کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در نتیجه، تنوع اسناد تولیدشده از فزایندها، بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در سازمان‌ها و ضرورت تدوین استاندارد متناسب با تحولات نوین، تاکید بر دو اصل “جامعیت” و “یکپارچگی” در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در استاندارد از جمله مباحث این نشست است. نقش کتابخانه ها و مراکز اسناد تخصصی  در فرایند مدیریت دانش سازمانی و مستندسازی منابع درون سازمانی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و دامنه فعالیت‌ها، مجموعه، سازماندهی، پشتیبانی، بازاریابی، خدمات و حفاطت و نگهداری نیز محورهای بحث این نشست هستند.

کلیدواژه ها

کتابخانه تخصصی، استانداردها، مراکز اسناد تخصصی، تحول دیجیتال، حفاظت و نگهداری، خدمات، بازاریابی،پشتیبانی.

محورهای موضوعی

بازتعریف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی با توجه به تحولات دیجیتال؛ نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در فرایندهای مدیریت دانش سازمانی؛ رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی.