نام پنل: کتابخانه عمومی

دبیر پنل: دکتر فاطمه پازوکی