نام پنل: کتابخانه ملی

دبیر پنل: دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد