کارگاه‌های کنگره ششم

اولین «دوره حرفه ای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها »

ثبت‌نام

ویدئو

دومین کارگاه تحول دیجیتال «آشنایی با تفکر طراحی در عصر دیجیتال»

ثبت‌نام

ویدئو

سومین کارگاه تحول دیجیتال«آشنایی با تفکر اکوسیستمی در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

ویدئو

چهارمین کارگاه تحول دیجیتال « آشنایی با تفکر استراتژیک در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

ویدئو

پنجمین کارگاه تحول دیجیتال «آشنایی با تفکر سیستمی در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

ویدئو

ششمین کارگاه تحول دیجیتال « آشنایی با تفکر چابک در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

ویدئو

هفتمین کارگاه تحول دیجیتال « انجمن خبرگی، از مفهوم تا اجرا »

ویدئو

هشتمین کارگاه تحول دیجیتال « چهارچوب طبقه‌بندی اطلاعات مالی (سیستم SNA 2008 ) »

ویدئو

نهمین کارگاه تحول دیجیتال « اصول بازاریابی در شبکه های اجتماعی »

ویدئو

دهمین کارگاه تحول دیجیتال « بازاریابی محتوا در فضای مجازی»

ویدئو

یازدهمین کارگاه تحول دیجیتال « مدل تفکر ناب در عصر دیجیتال»

ویدئو

دوازدهمین کارگاه تحول دیجیتال « طراحی فرایند بر مبنای زبان مدل‌سازی BPMN »

ویدئو

سیزدهمین کارگاه تحول دیجیتال «کارگاه آشنایی با اصول تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی»

ثبت‌نام

ویدئو