کارگاه‌های کنگره ششم

اولین «دوره حرفه ای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها »

ثبت‌نام

دومین کارگاه تحول دیجیتال «آشنایی با تفکر طراحی در عصر دیجیتال»

ثبت‌نام

سومین کارگاه تحول دیجیتال«آشنایی با تفکر اکوسیستمی در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

چهارمین کارگاه تحول دیجیتال « آشنایی با تفکر استراتژیک در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

پنجمین کارگاه تحول دیجیتال «آشنایی با تفکر سیستمی در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

ششمین کارگاه تحول دیجیتال « آشنایی با تفکر چابک در عصر دیجیتال »

ثبت‌نام

هفتمین کارگاه تحول دیجیتال « انجمن خبرگی، از مفهوم تا اجرا »

هشتمین کارگاه تحول دیجیتال « چهارچوب طبقه‌بندی اطلاعات مالی (سیستم SNA 2008 ) »

نهمین کارگاه تحول دیجیتال « اصول بازاریابی در شبکه های اجتماعی »

دهمین کارگاه تحول دیجیتال « بازاریابی محتوا در فضای مجازی»

یازدهمین کارگاه تحول دیجیتال « مدل تفکر ناب در عصر دیجیتال»

دوازدهمین کارگاه تحول دیجیتال « طراحی فرایند بر مبنای زبان مدل‌سازی BPMN »

سیزدهمین کارگاه تحول دیجیتال «کارگاه آشنایی با اصول تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی»

ثبت‌نام