دبیر اجرایی کنگره هفتم

دکتر حمیده جعفری پاورسی (رزومه)

Hmdh.jfr[at]gmail.com

لیست اسامی اعضای کمیته اجرایی

نام و نام‌خانوادگی
تصویر
سمت
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
سمت
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
سمت
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
سمت
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
سمت