مسئولیت بررسی برنامه‌های علمی کنگره و پاسخ‌گویی به مسایل علمی کنگره برعهده کمیته علمی است. دبیر علمی، مسئول کمیته علمی است که عضو کمیته راهبری کنگره نیز هست. این کمیته با کمیته‌های ارزیابی و انتشارات انجمن در ارتباط است.

وظایف

وظایف کمیته علمی  به سه دوره زمانی به‌شرح زیر تقسیم می‌شود:

  • پیش از برگزاری

۱)              برنامه‌ریزی علمی نشست‌ها؛

۲)              تعیین زمینه (تِم) موضوعی؛

۳)              تعیین موضوع نشست‌ها (پنلها)؛

۴)              تعیین دبیران نشست؛

۵)              تصویب اعضای نشست؛

۶)              تهیه فراخوان هر نشست؛

۷)              داوری ایده‌ها و تجربه‌ها؛

۸)              داوری جوایز؛

۹)               تهیه فراخوان مقاله‌ها؛

۱۰)          تهیه فراخوان جوایز؛

۱۱)          تهیه چکیده‌‌نامه؛

۱۲)          تدوین معیارهای ارزیابی.

  • هنگام برگزاری

۱)   برگزاری نشست‌های عملی؛

۲)   تدوین بیانیه نشست‌ها (با یاری دبیر هر نشست)؛

۳)   تدوین بیانیه پایانی.

۵-۲-۱-۳. پس از برگزاری

۱)  بررسی نتایج ارزیابی هر نشست؛

۲)  ویراستاری علمی آثاری که چاپ / انتشار آنها تأیید شده است.

اعضا

 اعضای کمیته علمی به پیشنهاد کمیته راهبری کنگره و تأیید هیئت مدیره انجمن و از میان خبرگان، حرفه‌مندان و اعضای هیئت علمی فعال رشته و در صورت لزوم از سایر رشته‌ها انتخاب می‌شوند.

  •  کارگروه‌ها

کمیته علمی دربرگیرنده کارگروه‌های زیر است:

–     کارگروه انتخاب سخنرانان؛

–     کارگروه داوری جایزه‌ها؛

–     کارگروه داوری تجربه‌ها و ایده‌ها؛

–     کارگروه برگزاری نشست‌ها.

دکتر محمد حسن زاده

“دبیر علمی کنگره هفتم”

دکتر مریم اسدی

“معاون دبیر علمی کنگره هفتم”

لیست اسامی دبیران کنگره هفتم

نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر
نام و نام‌خانوادگی
تصویر