گزارش نخست کمیته تخصصی کتابخانه‌های تخصصی در سومین کنگره

کمیته تخصصی کتابخانه‌های تخصصی گزارش نخست را ارائه داد:

موضوع فرعی نشست: بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمانها

 دو گروه تلگرامی گسترده و  محدود برای کمیته کتابخانه های تخصصی با هدف جذب  استادان،حرفه مندان و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی برای بیان دیدگاهها، انتقال تجارب و به اشتراک گذاری دانش در حوزه کتابخانه های تخصصی و در عین حال پیشنهاد موضوعی مناسب برای نشست کنگره سوم ایجاد شد. در این راستا بیش از ۲۳۰ متخصص عضو این گروه شدند .مسائل متعددی مطرح شد و پیشنهادات ارزشمندی نیز ارائه گردید. با جمع بندی نظرات و پیشنهادات ، مطالب و گزارشهایی تهیه و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید :

۱– تهیه مطلبی در خصوص تعریف و اهداف کتابخانه های تخصصی و بررسی  موانع و مشکلات این  کتابخانه ها در ایران و نیز  بیان عملکرد کمیته کتابخانه های تخصصی قبلی   و تجدید ساختار کمیته فعلی کتابخانه های تخصصی و اهداف آن توسط دبیر نشست تحت عنوان :” نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران” و انتشار آن در لیزنا؛

۲–تشویق و ترعیب اعضا با طرح سوالات متعدد برای مشارکت در مباحث مربوط بهمسائل کتابخانه های تخصصی و انتخاب موضوع برای نشست؛

۳– برگزاری اولین جلسه کمیته کتابخانه های تخصصی و بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات کتابخانه ها ی تخصصی و پیشنهاد موضوعات متعدد برای نشست از سوی حاضران در جلسه
۴–اعلام موضوعات پیشنهادی در گروه و دریافت بازخورد اعضا برای رای گیری به منظور انتخاب موضوع مناسب برای نشست؛

۵– تنظیم صورتجلسه و تهیه گزارش از اولین جلسه کمیته  و انتشار آن در لیزنا؛

۶– به رای گذاشتن موضوعات پیشنهادی زیر در گروه  و دریافت نتایج حاصل برای بحث و بررسی در دومین جلسه کمیته؛

 • کارکرد کتابخانه های تخصصی در جامعه امروز تبیین و تحلیل وضعیت موجود و وضعیت مطلوب؛
 • نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران و تقویت نگرش مدیریتی مدیران در ارتقای سطح کتابخانه ها در سازمان؛
 • بازنگری در نظام آموزشی رشته و تغییر سرفصل دروس در جهت تقویت مهارتهای حرفه ای و  تربیت کتابداران متخصص موضوعی؛
 • تغییر نقش کتابداران از ارائه دهنده صرف اطلاعات (تفکر پایپی) به کنشگران فعال در تولید/بازتولید اطلاعات (تفکر پلتفرمی)؛
 • بررسی میزان کاربرد استانداردهای کتابخانه های تخصصی و بازنگری در استانداردها با توجه به تحولات پدید آمده؛
 • نقش کتابخانه های تخصصی در راهبری مدیریت دانش در سازمان‌ها؛
 • سازماندهی، نظارت، پایش و رتبه بندی کتابخانه های تخصصی به منظور تقویت جایگاه آن ها در سازمانها؛
 • تلاش در جهت ارائه خدمات خاص علاوه بر خدمات جاری و تقویت تعهد حرفه ای و ارتقاء منزلت شغلی؛
 • بازتعریف و تثبیت هویت و جایگاه کتابداران متخصص و کتابخانه های تخصصی؛

۷– اعلام نتایج آرا پس از رای گیری با انتخاب موضوع “. نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران و   تقویت نگرش مدیریتی مدیران  در ارتقای سطح کتابخانه ها در سازمانها” بعنوان موضوع اصلی نشست توسط اعضای گروه؛

۸– برگزاری دومین جلسه کمبته کتابخانه های تخصصی مورخ ۲۵ مرداد ۹۶  جهت تصمیم گیری در خصوص تثبیت  موضوع  پیشنهادی  اعضای گروه برای نشست. و در نهایت انتخاب موضوع  “بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمانها ” به عنوان موضوع اصلی کنگره و همچنین تعیین موضوعات فرعی زیر برای نشست:

*-تعریف جدید از کتابخانه تخصصی بر اساس تغییر در وظایف و عملکرد آنها؛
* ارتقای ساختار تشکیلاتی کتابخانه؛
*-تعیین ملاک و معیار هایی برای انتخاب  مدیران لایق و متخصص؛
* ایجاد تمهیداتی در جهت افزایش  بودجه کتابخانه ها؛
 * تقویت مهارتهای تخصصی  کتابداران با استفاده از برنامه های بازآموزی برای شاغلان و پیشنهاد بازنگری در دروس دوره های تحصیلی دانشجویان؛
* ایجاد شبکه اشتراک منابع برای کتابخانه های تخصصی هم موضوع؛

۹– پبشنهاد  تشکیل کار گروههای تخصصی به شرح زیر:

 1. کارگروه مدیریت دانش؛
 2. کارگروه استانداردهای کتابخانه های تخصصی
 3. کارگروه تکمیل و روزآمدسازی فهرست کتابخانه های تخصصی به منطور ایجاد شبکه کتابخانه های تخصصی در ایران، نظارت ،پایش و ارزیابی آنها؛

۱۰– تهیه صورتجلسه و گزارش از  دومین جلسه کمیته کتابخانه های تخصصی  و انتشار آن در لیزنا.

آخرین اخبار