گزارش اولین پیش نشست سازماندهی دانش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد.
اولین پیش نشست سازماندهی دانش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با عنوان ” مقدمه ای بر نظام های معنایی” در روز چهارشنبه 15 بهمن 99 و در ساعت 17 تا 19 در بستر ادوبی کانکت کنگره ششم برگزار شد.

در این نشست که جمعی از علاقه مندان و متخصصان حوزه سازماندهی دانش حضور داشتند، در ابتدا، ملیحه درخوش، دبیر نشست سازماندهی دانش به معرفی موضوع نشست سازماندهی کنگره ششم، تحول دیجیتال و نظام های معنایی پرداخت. وی توضیح داد که پیش نشست های تدارک دیده شده برای دستیابی به بحث غنی تر در نشست اصلی در کنگره است و حضور متخصصان حوزه سازماندهی دانش، می تواند دست اندرکاران این نشست را برای برنامه ریزی بهتر یاری نماید. به دلیل اهمیت استفاده از نظام های معنایی در فرایندها و نیز پژوهش های سازماندهی دانش و تغییراتی که نظام های معنایی با استفاده از فناوری های جدید و تحولاتی که در بستر دیجیتال رخ داده است، این موضوع، برای نشست اصلی سازماندهی دانش کنگره ششم انتخاب شده است. سپس از آقای ابراهیم عمرانی به عنوان مهمان پیش نشست دعوت شد تا مطالب خود را بیان نمایند. عمرانی در ابتدا به سنگ بنای تمامی فرانماهای دانش اشاره کرد و با تعریف مفهوم و معنا به طبقه بندی های مختلف و فلسفی وجودی آنها پرداخت. وی گفت که تمامی سنگ بناهای سازماندهی دانش از مفاهیم و روابط تشکیل شده و نقش توصیفگرها برای شناسایی و نیز ارتباط میان یک مفهوم با مفاهیم دیگر برای معنا بخشیدن به آن موردنیاز است. تعریف اصطلاحات اعم و اخص یکی از روش هایی است که باعث می شود معنای یک مفهوم از والد آن استفاده گرفته شود. مفاهیم به صورت معمول به صورت عام معنا می شوند. او گفت که من برای معادل واژه جنریک از نوعی استفاده کرده ام و منظورم اصطلاح عام است. همچنین وی به فلسفه وجودی چهریزه و هدف از به کارگیری آنها در بافتارهای مختلف اشاره کرد و استفاده از اصطلاحنامه ها و هستان شناسی ها را از روش های جدیدتر ایجاد نظام های معنایی دانست.

در ادامه، دکتر محمد زره ساز به نمایندگی از دکتر میترا صمیعی، دبیر علمی کنگره صحبت کرد. او به مشارکت هر چه بیشتر متخصصان و حرفه مندان اشاره کرد و ثبت کمیته سازماندهی دانش در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران را بر اساس نشست های کنگره های پیشین از نکات مثبتی دانست که می تواند به برنامه ریزی در جهت غنی تر کردن بحث سازماندهی دانش بینجامد. وی گفت که این کمیته با کمیته های کتابخانه ملی و ایسکو همراستا خواهد بود و امیدوارم که هم افزایی در این حوزه ایجاد شود و متخصصان این حوزه گرد هم آیند.

پس از آن دکتر مازیار امیرحسینی، درباره روابط معنایی مطالبی را مطرح کرد. وی گفت که وقتی از روابط معنایی صحبت می کنیم من سه چیز به ذهنم می رسد، یکی اینکه شما از روابط معنایی یا مفهومی در هستی شناسی صحبت می کنید. مفهوم یعنی ارتباط بین مفاهیم. و هم اینکه ممکن است از روابط معنایی اعم و اخص صحبت کنیم که از اصطلاحنامه صحبت می کنیم. جایی دیگر ممکن است از یادداشت دامنه صحبت کنیم که از سرعنوان موضوعی صحبت می کنیم. اصطلاحنامه ها منطبق می شوند با معرفت شناسی. سوال مهم اینجاست که چه تمایز و تفاوتی میان واژه، مفهوم، اصطلاح و روابط میان هستی شناسیها، اصطلاحنامه ها و سرعنوان های موضوعی داریم؟ وقتی از سازماندهی دانش صحبت می کنیم، اینها نظام های سازمان دانش هستند. دو ویژگی دارند که یک فرایند را توصیف می کنند و یک ویژگی دیگر این است که درباره ابزار صحبت می کنند. پیشنهاد می کنم برای ترجمه آن از نظام های سازمان دانش صحبت می کنیم.

دکتر سیدمهدی طاهری، درباره ارتباط نظام های معنایی و تحول دیجیتال صحبت کرد. او گفت که نظام های معنایی دو معنی دارند. یک مفهوم، مفهوم عام است که معادل دانش است و آن شناخت و درکی است که انسان از موجودیت های عالم هستی پیدا می کند. نظام معنایی محدود به هستی شناسی های مفهومی نمی شوند. یعنی محدود به یک دامنه خاص نیستند. اما یک مفهوم خاص هم برای نظام های معنایی دارند و در سازماندهی دانش به آن پرداخته می شود. وی به تعریف اجزا و مفاهیم موجود در معنای دوم نظام های معنایی پرداخت.
در ادامه بحث درباره نظام های سازماندهی دانش و نیز تعریف مفاهیم و موجودیت ها میان متخصصان حاضر در این جلسه انجام گرفت.
در پایان با اتمام زمان پیش نشست، ادامه این بحث تخصصی به دومین پیش نشست سازماندهی دانش منتقل شد. این پیش نشست پس از نظرسنجی از حاضران در جلسه و با جمع بندی مباحث مطرح شده توسط دبیر نشست در ساعت ۱۹ به کار خود پایان دارد.

تهیۀ‌کننده گزارش: خانم دکتر ملیحه درخوش، دبیر نشست سازماندهی دانش

آخرین اخبار