آموزه شماره شانزدهم
دانشگاه سیراکیوز در سند چشم‌انداز خود کتابدار کارآفرین را اینگونه تعریف می‌کند: کارآفریـن بـودن یعنی کارکنان کتابخانه از انرژی و تفکـر خـود برای بهبود کار و بیشتر کردن ارائـه خـدمـات بـه افـراد استفاده می‌کنند. کتابداران کارآفرین داده‌هـا و تیم‌هایی از کارمنـدان دارای دانـش را جمع‌آوری می‌کننـد تـا خـدمـات، فضـای کار و محیط دیجیتال را بهبود ببخشند. آنـان بـه دنبال آن هستند تا کتابخانه را به یک محیط یادگیرنـده تبدیـل کـنـنـد کـه مـدام تغییر می‌کند و می‌کوشـد تـا مکملـی برای آموزش، یادگیری و پژوهش باشد.

آخرین اخبار