انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات فراخوان داد

  کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران  (تهران: دومین: ۱۳۹۵) زمینه اصلی همایش دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق شهروندی Freedom of Information In Citizen’s Right شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ آبان …

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات فراخوان داد ادامه مطلب