گزارش سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش

سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش در قالب کارگاه روز دوشنبه،‌ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با موضوع «درصدها دربارۀ سرقت علمی چه می‌گویند؟ تفسیر نتایج مشابهت‌یابی سامانه‌ها» به …

گزارش سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش ادامه مطلب