چهارمین دوره مسابقه خواندن ، دانستن، تغییر دادن (ششمین کنگره : تهران : ۱۴۰۰) (با تاکید بر دانشجویان کارشناسی)

چهارمین دوره مسابقه خواندن ، دانستن، تغییر دادن  (ششمین کنگره : تهران : ۱۴۰۰) (با تاکید بر دانشجویان کارشناسی) آقای ابراهیم عمرانی، لطفا به عنوان دبیر مسابقه خواندن ، دانستن، …

ادامه مطلب