گزارش دومین پیش‌نشست کتابخانه ملی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

مهمانان این پیش‌نشست آقایان ایمان تهمتن (دانشجوی دکتری دپارتمان علم اطلاعات دانشگاه تنسی ناکسویل آمریکا)، علیرضا انتهایی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر کل فراهم‌آوری و …

گزارش دومین پیش‌نشست کتابخانه ملی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب