انتخاب اعضای کمیته اجرایی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در پی تعیین دبیر علمی، اجرایی و اعضای کمیته راهبری کنگره ششم و تعیین موضوع این کنگره؛ در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۹ فراخوانی برای جذب نیروهای داوطلب و کارآمد برای …

انتخاب اعضای کمیته اجرایی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب