آموزه شماره سه
موسسه NESTA که در زمینه ارتقای نوآوری فعالیت می‌کند، فهرستی از رویکردها برای رسیدن به نوآوری را فراهم کرده‌است. در واقع این تصویر بیانگر نکاتی است که باید برای اعمال نوآوری به آن‌ها توجه داشت.
🔸فضای هوش (درک حقایق): این رویکرد ناظر بر فهم علت مشکلات و تشخیص فرصت‌ها است. در این فضا، فعالیت‌ها حاصل تفکر کنجکاوانه و انتقادی است.
🔸فضای راهکار (شکل‌دهی واقعیت): به ارائه و آزمایش راهکارها کمک می‌کند. این فعالیت حاصل یک تفکر مولد و کارآفرینانه است.
🔸فضای فناوری (امکان پذیر کردن اقدامات): این رویکرد شامل رویکردها و فناوری‌ها است و اقدامات و تغییرات مانند ابزارهای دیجیتال و روش‌های مرتبط با داده (که در تلاقی با فضای هوش است) را ممکن می‌سازد.
🔸فضای استعداد و توانایی (توانمندسازی افراد): شامل رویکردهایی متمرکز بر به‌کارگیری استعداد و توسعه مهارت‌های فردی و رهبری و افزایش آمادگی سازمانی به منظور ایجاد تغییر است.
🔸فضای متقاطع هوش و راهکار: همپوشانی بین هوش و راهکار شامل روش‌هایی است که حاصل دو تفکر و هدف آن فهم و شکل‌دهی واقعیت است.

آخرین اخبار