دومین جلسه کمیته کتابخانه‌های تخصصی برگزار شد

این جلسه روز چهارشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ باحضور جمعی از اساتید و حرفه مندان کتابداری در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار شد.

  طبق دستور جلسه ابتدا دبیر نشست گزارشی از عملکرد سه ماهه کمیته کتابخانه های تخصصی را ارائه نمود. سپس موصوع “نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران و   تقویت نگرش مدیریتی مدیران  در ارتقای سطح کتابخانه ها در سازمان”  که بر اساس نظر سنجی گروه بعنوان موضوع نشست انتخاب شده بود، به بحث گذاشته شد. در راستای حل مشکلات کتابخانه های تخصصی پیشنهاد شد که وضعیت موجود،موانع و مشکلات فعلی کتابخانه ها و علل بروز آنها شناسایی شوند و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شود همچنین اعضا یادآور شدند که  فائق شدن بر این موانع و مشکلات نه تنها در نشست  به بحث گذاشته خواهد شد بلکه  نیار به  بر نامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت  پس از برگزاری نشست  هم  دارد. در ادامه اعصای حاضر پس از  بحث و بررسی همه جانبه،  عنوان “بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمانها “را به عنوان موضوع اصلی کنگره انتخاب کردند و  موصوعات زیر را بعنوان موضوعات فرعی مورد بحث در نشست پبشنهاد دادند :

۱–تعریف جدید از کتابخانه تخصصی بر اساس تغییر در وظایف و عملکرد آنها؛

۲– ارتقای ساختار تشکیلاتی کتابخانه؛

۳–تعیین ملاک و معیار هایی برای انتخاب  مدیران لایق و متخصص؛

۴– ایجاد تمهیداتی در جهت افزایش  بودجه کتابخانه ها؛

 ۵- تقویت مهارتهای تخصصی کتابداران با استفاده از برنامه های بازآموزی برای شاغلان و پیشنهاد بازنگری در دروس دوره های تحصیلی دانشجویان؛

۶-  ایجاد شبکه اشتراک منابع برای کتابخانه های تخصصی هم موضوع

برای سایر موضوعات مطرح شده در نظر سنجی پبشنهاد شد تا  کار گروههای تخصصی به شرح زیر تشکیل گردد:

۱- کارگروه  مدیریت دانش؛

۲- کارگروه استانداردهای کتابخانه های تخصصی؛

۳- کارگروه روزآمدسازی فهرست کتابخانه های تخصصی به منطور ایجاد شبکه کتابخانه های تخصصی در ایران و  نظارت ،پایش و ارزیابی آنها؛

پیشنهاد شد تا در مورد انتخاب و ترکیب اعضای نشست ؛ تقسیم وطایف و همچنین ترکیب کارگروهها و نحوه فعالیت آنها  در جلسات  بعدی کمیته تصمیم گیری شود.

آخرین اخبار