فراخوان کمیته مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی برای پنل این کمیته
سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران با تم “حفظ میراث مکتوب- حفظ میراث دیجیتال” در آبان ماه سال جاری برگزار می شود. موضوع پنل کمیته “مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی”، در کنگره امسال اختصاص دارد به “فرایندهای نگهداری: شاخص ها و استانداردها”. برای آن که پژوهشگران و صاحبان تجربه و ایده دقیقاً بدانند به چه جنبه هایی از موضوع می توانند در این پنل بپردازند و بر اساس آن آمادگی خود را برای حضور و مشارکت در بحث اعلام نمایند، توضیحات کلی در باره زوایای مختلف موضوع عرض می شود.
یک تقسیم بندی در این موضوع عبارت است از: فرایندهای نگهداری منابع فیزیکی/ فرایندهای نگهداری منابع دیجیتال. بنابراین علاقه مندان می توانند گرایش کلی خود را ابتدا در یکی از این شاخه ها مشخص کنند.
تقسیم بندی دوم مبتنی است بر یکی از انواع سه گانه کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها.
تقسیم بندی سوم مبتنی است بر رویکرد مدل ارزیابی و تعالی بنیاد کیفیت اروپا، بر اساس این رویکرد، کیفیت خدمات وابسته است به کیفیت فرایندهای تولید خدمات و کیفیت فرایندها نیز خود متاثر است از کیفیت فرایندهای توانمندساز. نقطه تمرکز پنل امسال روی فرایندهای نگهداری است اما صاحبنظران می توانند با مرکز قرار دادن فرایندهای نگهداری، به تاثیر فرایند نگهداری بر کیفیت خدمات و نیز تاثیرپذیری فرایندهای نگهداری از فرایندهای پشتیبان و توانمندساز بپردازند.
تقسیم بندی چهارم مربوط است به انواع شاخص ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری. شاخص ها و استانداردها، در رویکرد فرایندی خود به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که پنلیست ها می توانند یک یا چند دسته از شاخص ها را موضوع صحبت خود قرار دهند. این ۴ دسته شاخص عبارت هستند از: شاخص های سنجش ورودی ها، شاخص های سنجش پردازش، شاخص های سنجش خروجی ها و بالاخره شاخص ها و استانداردهای سنجش نتایج، تاثیرات و پیامدها.
سیستم های مدیریتی نگهداری مثل سیستم های ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18000 نیز می تواند موضوع بحث صاحبنظران در پنل باشد.
همچنین بحث مدیریت بحران در کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها از محورهایی است که صاحبنظران می توانند در باره آن در پنل بحث کنند.
فناوری های روز مرتبط با سیستم های نگهداری موضوع دیگری است که می تواند به مخاطبان پنل ارائه شود.

با توجه به جنبه های گفته شده، از همه اساتید، کتابداران، آرشیویست ها، موزه داران و دانشجویان که دارای تجربه موفق یا راه حل های بدیع یا توضیح و تبیین هر یک از جنبه های فوق هستند و یا تحقیقاتی در این زمینه ها انجام داده اند که مایل هستند دیگران نیز از نتایج تحقیق آن ها مطلع و بهره مند شوند، و کسانی که مایل هستند در برنامه ریزی پنل مشارکت داشته باشند، برای پیوستن به کمیته تخصصی و پنل “فرایندهای نگهداری” دعوت می شود. در صورت تمایل لطفاً با ایمیل f_masoudi@yahoo.com و یا شماره ۰۹۱۲۵۹۴۵۵۴۱ (فرامرز مسعودی) تماس بگیرید.

آخرین اخبار