نشست یازدهم: مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: استانداردهای خدمات کتابخانه در محیط الکترونیکی

دبیر: فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره و دبیر کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اعضا: دکتر میترا صمیعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و …

ادامه مطلب

نشست نهم: فناوری و نوآوری: بررسی وضعیت کسب‌وکارهای محتوا محور ایران

دبیر: مصطفی امینی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتتهران اعضا: خسرو سلجوقی مدیر طرح ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی قرارگاه اقتصاد مقاومتی …

ادامه مطلب

نشست هشتم: کتابخانه‌های عمومی: توسعه خدمات کتابخانه‌ای

دبیر: دکتر محمد حسین دیانیاستاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد اعضا: نوش‌آفرین انصاری پیشکسوت علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیئت ‌مدیره شورای کتاب کودک علیرضا ناصری مالوانی …

ادامه مطلب

نشست هفتم: موزه ها و مسائل آن: موزه‌ها به عنوان سازمان‌های اطلاع‌رسانی

دبیر: دکتر کیوان چورابچی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اعضا: دکتر محمد رضا بهزادی عضو هیئت تحریریه مجله داستان همشهری و قاجارپژوه امیدعلی مقیمی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و …

ادامه مطلب