نام پنل: علم سنجی

دبیر پنل: آقای دکتر نوروزی چاکلی

پیش‌نشست‌ها