نام پنل: نوآوری و فناوریهای نوظهور

دبیر پنل: آقای دکتر امینی

پیش‌نشست‌ها