نام پنل: نوآوری و فناوریهای نوظهور

دبیر پنل: دکتر مصطفی امینی

مصاحبه‌ها

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

نوآوری و فناوری‌های نوظهور

مدیریت تغییر داده‌محور

 

دبیر نشست:

دکتر مصطفی امینی (پژوهشگر پسادکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)

اعضای نشست:
دکتر محمد حسن‌زاده (استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر مصطفی مرشدی (متخصص تحول دیجیتال و کارآفرین سریالی)

دکتر مجید غیوری ثالث (استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه جامع امام حسین(ع) و بنیان‌گذار گروه دانش‌بنیان کوشان)

چکیده:

در دورانِ «انقلاب صنعتی چهارم» یکی از ارکان «تحول دیجیتال»، «مدیریت تغییر» است. مدیریت تغییر به معنای مدیریتِ حرکتِ نظام‌مند از یک وضع موجود به یک وضع مطلوب مقدور است. نظام‌مند بودن مدیریت تغییر به معنای بهره‌گیری از یک رویکرد راهبردی شفاف برای کاهش شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب است. یکی از رویکردهای راهبردی مهم به مدیریت تغییر «رویکرد داده‌محوری» است. در این رویکرد تبدیل «منابع داده‌ای» به «دارایی‌های داده‌ای» یکی از فعالیت‌های مهم محسوب می‌شود. هدف نهایی «مدیریت تغییر داده‌محور» بهره‌برداری از داده‌ها به عنوان مجموعه‌ای نتیجه‌گرا از دارایی‌های راهبردی در تمامیِ ارکان سازنده کسب‌وکار است. بنابراین از جمله ضرورت‌های این امر، همسویی دارایی‌های داده‌ای با فرایند مدیریت تغییر است و دستیابی به توان تولید،‌ توزیع و مصرف داده‌های معتبر و باکیفیت در راستای اولویت‌های راهبردی سازمان است. در این نشست قرار است ابعاد مختلف مدیریت تغییر داده‌محور در سازمان‌ها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها:

تحول دیجیتال، مدیریت تغییر، رویکرد داده‌محوری، انقلاب صنعتی چهارم.

محورهای موضوعی:

جایگاه و اهمیت مدیریت تغییر در تحول دیجیتال؛ بررسی اهمیت و جایگاه تفکر داده‌محور در مدیریت تغییر؛ چیستی، چرایی و چگونگی مدیریت تغییر داده‌محور؛ تعاملات مدیریت تغییر و مدیریت داده؛ بررسی ابعاد مختلف مدیریت تغییر داده‌محور؛ اندازه‌گیری مدیریت تغییر داده‌محور.