نام پنل: نوآوری و فناوریهای نوظهور

دبیر پنل: دکتر مصطفی امینی