نام پنل: کتابخانه آموزشگاهی

دبیر پنل: دکتر نسترن پورصالحی

پیش‌نشست‌ها

لایوهای اینستاگرام

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی1

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی2

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی۴

نگرش‌ها و تجربه های کتابداران آموزشگاهی۴