کمیته اجرایی- دومین کنگره

دبیر: سید ابراهیم عمرانی

نسا رضایی

فریبا پورایمن

سعیده یوسفی

امیر مغربی

دلنشین دانایی مقدم

فرامرز مسعودی

همکاران کمیته اجرایی:

خیرالنساء اسیری‌پور

نیلوفر سالک سلطانی

ملیکا خرم شکوه

فاطمه نعمتی

فرزانه بهارلو

سعیده سلماس‌زاده

فاطمه خسروی

المیرا ویسی

آیسان پژوهان‌فر

نگین شکرزاده

سعیده خورشیدی

فهمیه علی عسگری

نجمه جوانبخت

سارا عاشوری صفت

رضوانه رحیمی

سمیرا آقا‌ئی

سحر حبیبی

فرانک عباس‌زاده

نگار زرگر بالای جمع

سارا مومنی شهرکی

زهرا حسین‌نیا تنها

زینب‌السادات صندید

سیده کبری پاشازاده

سحر رضوی

نجمه حسینی

سمیه فرزادی

سارا منصفی

فاطمه منفرد

هانیه خانی

ژیلا کاظمی

فرزانه میان دربندی

 

بهاره آزاد عباسی

نیلوفر صادقی

سمیه خوانین مقدم

 

آخرین اخبار