گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه

گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه از شروع جلسات در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه براساس ریز اطلاعات و عملکردهای انجام گرفته زیر است:

 جلسه اول با حضور اعضای ­اولیه کارگروه نشست کتابخانه ملی (خانم ­امین­ الرعایا؛ دکترحداد؛ مهندس­ شهرابی) در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۶جهت بررسی اولیه درخصوص نحوه اجرا؛عملکرد؛ مسایل و انتخاب کارشناسان در سطح اول کارگروه نشست کتابخانه ملی تشکیل شد.

در این جلسه با بررسی های بعمل امده برخی محورها پیشنهادی و پیشنهادات لیست کارشناسان سطح اول کارگروه نشست کتابخانه ملی به شرح ذیل مشخص شد:

-بررسی و آسیب شناسی عملکردِ کتابخانه ملی از دو منظر عمومی(بیرونی) : محورهای:الف.خدمات تحت وب؛ب.خدمات ویژه؛ج. مجموعه­سازی منابع کتابخانه­ای(مبادله اهداء ناشران)

تخصصی (داخلی): محورهای:الف. بانکهای مستندات؛ب.سازماندهی منابع؛ج. سیاست­گذاری­های تخصصی­کتابخانه ملی در سطح کشور،

– تهیه گزارشات محورهای در قالب مختلف برای مدعوین و نحوه برگزاری پرسش و پاسخ

– بررسی عملکرد از منظر بیرونی و محورهای خارج سازمان با دعوت نامه­های رسمی از ناشران و اعضاء کتابخانه

مقرر شد محورهای فوق در اولین جلسه با تعیین اعضا مشخص مورد بررسی قرار گیرد.

– تعیین لیستی از افراد تخصص و مرتبط با محور نشست خارج از سازمان نیز انتخاب شده و به جلسات کمیته دعوت شوند.

– شناسایی کارشناسان تخصصی سازمان (سطح اول کارگروه نشست کتابخانه ملی) جهت شرکت در جلسات

و دعوت برای جلسه دوم بعمل آمد. افراد پیشنهادی سطح اول کارگروه نشست کتابخانه ملی شامل:  خانم ها: فعال؛ عزیزیان؛ مرادی؛ دکتر پاپی؛  آقای ‌انتهایی

 

جلسه دوم با حضور اعضای سطح اول کارگروه نشست کتابخانه ملی (خانم­ها: امین­الرعایا؛ مرادی؛ دکترپاپی؛ فعال؛ عزیزیان؛ دکترحداد؛ آقایان؛ دکتر خسروی؛ مهندس­ شهرابی؛ انتهایی) درتاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ جهت تعیین محورهای نشست کتابخانه ملی در کنگره سوم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی تشکیل گردید.

مصوبات اعلام شده شامل:  

– عنوان نشست کتابخانه ملی : تعامل با میراث مکتوب و میراث دیجیتال درکتابخانه ملی

– ۱.محور میراث مکتوب: الف. فراهم آوری و حفاظت ؛ ‌ب. سازماندهی ج. اشاعه و  ۲.محورمیراث دیجیتال: الف. ساختار و فرآیند ب.زیرساخت های فناورانه ج.حفاظت و پردازش

درخواست ارایه اسامی پیشنهاد ؛ افراد متخصص خارج از سازمان برای دعوت به نشست

بازبینی آیین نامه جهت بررسی زمان مدت زمان برگزاری پنل و اعلام به گروه

 

جلسه سوم با حضور اعضای سطح اول کارگروه نشست کتابخانه ملی (خانم­ها: امین­الرعایا؛ دکترپاپی؛ فعال؛ عزیزیان؛ دکترحداد؛ آقایان؛ دکتر خسروی؛ مهندس­ شهرابی؛ انتهایی) درتاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۶جهت تعیین محورهای نشست کتابخانه ملی در کنگره سوم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی تشکیل گردید.

مصوبات اعلام شده شامل: 

تغییر عنوان نشست به: تعامل کتابخانه ملی با منابع غیر کتابی و میراث دیجیتال

– محور محتوای منابع غیرکتابی شامل: سازماندهی(فهرستنویسی؛ نمایه سازی) مستندسازی و دیجیتال

– جناب آقای مهندس شهرابی مسئول اداره جلسات و پنل نشست

– سرکارخانم دکترتیمورخانی مسئول معرفی دیجیتال؛ جناب آقای انتهایی منتقد دیجیتال

– سرکارخانم فعال: مسئول معرفی فهرستنویسی و نمایه سازی ؛ سرکارخانم عزیزیان مسئول معرفی مستند سازی

ارایه لیست پیشنهاد اسامی؛ افراد متخصص خارج از سازمان برای دعوت به نشست (محور: سازماندهی؛ مستندسازی؛ دیجیتال)

در خصوص بازبینی آیین نامه جهت بررسی مدت زمان برگزاری پنل؛ مطابق پاسخ جناب آقای عمرانی در خصوص اینکه مباحث در دو پنل ارایه شود؛ اظهار داشتند مشکلی نیست اما باید بررسی های لازم از جهت اینکه کارگروه می توانند دو جلسه را پشتیبانی کنند و دادن اطمینان خاطر در امر برگزاری دقیق و در خور نشست ضرورت دارد؛ با طرح در کارگروه تصمیم نهایی بر اجرا یک پنل با مطالعات عمیق تر و تخصصی تر  مورد تایید قرار گرفت.

آخرین اخبار