گزارش کمیته تخصصی کتابخانه‌های کودک در سومین کنگره

کمیته تخصصی کتابخانه‌های کودک نخستین گزارش خود را ارائه داد:

موضوع فرعی: خدمات عمومی در کتابخانه های کودکان

با شعار

کودک کتابخوان : جامعه توسعه یافته

       کتابخانه های کودکان در مرداد ماه  فعالیت های زیر را انجام داده است.

  • راه اندازی گروه تلگرامی با نام ” کتابخانه کودکان در کنگره سوم ” که در پذیرش همکاران ودوستان فعال در این زمینه هیچگونه محدودیتی ندارد .
  • عضوگیری از اعضای کتابخانه های کودک ویا فعال در این زمینه مانند : کتابخانه کانون – کتابخانه عمومی وابسته به نهاد – کتابخانه حسینیه ارشاد – کتابخانه خانه کتابدار – نهاد کانون توسعه فرهنگی – کتابخانه کودک خانه کتابدار- کتابخانه های محروم بامداد کتابخانه ها وابسته به شورای کتاب کودک و….
  • درمیان گذاشتن ونظر خواهی از اعضاء جهت تعیین موضوع فرعی برای کنگره

ودرنهایت انتخاب موضوع فرعی ” خدمات عمومی در کتابخانه‌های کودکان” و با شعار” کودک کتابخوان: جامعه توسعه یافته”

  • درخواست از کتابداران عضو گروه برای مطرح کردن ایده ها وتجربه های خود در کتابخانه ها که البته استقبال محدودی صورت گرفت .
  • درخواست وتشویق اعضا جهت ارسال ایده ها وتجربه های خود به دفترکنگره
  • قرار دادن پست هایی از سایر نهاد ها در جهت ارائه نمونه هایی از خدمات عمومی در کتابخانه ها
  • قرار دادن اندک مقاله هایی پیرامون خدمات عمومی در گروه جهت اطلاع رسانی .
  • بدست آوردن برخی از تلفن های مسئولین ومدیران اجرایی نهاد ها . البته هنوز تماسی صورت نگرفته است.

آخرین اخبار