آموزه شماره دوازده
عوامل انگیزشی سوق دهنده دانشجویان به سوی کار آفرینی:
💡رئیس خود بودن
💡کارفرما بودن و کسب جایگاه اجتماعی
💡نیاز رسیدن به خودشکوفایی
💡نیاز به استقلال
💡در اختیار داشتن سرنوشت و آینده خود

آخرین اخبار