در نخستین پیش‌نشست آرشیو مطرح شد: ضرورت توجه به مردم در آرشیو

نخستین پیش‌نشست آرشیو در روز یکشنبه مورخ ۳۱/۶/۹۸ با حضور آقای مهندس زرافشان، معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آقای دکتر عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد و دبیر پنل …

در نخستین پیش‌نشست آرشیو مطرح شد: ضرورت توجه به مردم در آرشیو ادامه مطلب