آشنایی با اکوسیستم لیبتک موضوع نخستین پیش‌نشست کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور کنگره پنجم

کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور برای کنگره پنجم نخستین پیش‌نشست خود را با موضوع «آشنایی با اکوسیستم لیبتک (LibTech)» در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ …

ادامه مطلب