آموزه شماره چهاردهم
نقش پارک‌های علم و فناوری در کسب و کارهای دانش بنیان
💠مقابله با چالش دستیابی به تجهیزات تخصصی
💠در اختیار قرار دادن فضای کار منعطف برای گسترش یا کاهش فضا
💠شبکه‌سازی مناسب برای توسعه کسب و کار
💠ایجاد مشاغل با ارزش و اثرگذاری در زنجیره تأمین محلی یک منطقه
💠دسترسی به تعداد زیادی از متخصصان دانشگاهی و دانشجویان دکتری برای تبدیل چالش‌ها به فرصت
💠تبدیل کسب و کارهای کوچک به محرکی برای اقتصاد یک منطقه
💠دریافت حمایت‌های دولتی برای کسب و کارها و اتصال دانشگاه به صنعت و دولت

آخرین اخبار