پیام سرکار خانم گائل بکت (Gaelle Bequet) مدیر مرکز بین المللی شاپا (ISSN) به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

سرکار خانم گائل بکت (Gaelle Bequet) مدیر مرکز بین‌المللی شاپا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره و آینده کتابخانه‌ها ارائه …

پیام سرکار خانم گائل بکت (Gaelle Bequet) مدیر مرکز بین المللی شاپا (ISSN) به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

پیام آقای پاتریس لاندری (Patrice Landry) معاون کتابخانه ملی قطر به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

آقای پاتریس لاندری (Ptrice Landry) معاون اجرایی کتابخانه ملی قطر در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره و آینده کتابخانه‌ها ارائه …

پیام آقای پاتریس لاندری (Patrice Landry) معاون کتابخانه ملی قطر به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب