مصاحبه اختصاصی با دکتر ابراهیم افشار زنجانی دبیرعلمی نخستن کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات

دکتر ابراهیم افشار زنجانی دبیر علمی نخستین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات اعلام کرد ۱)کنگره متخصصان اطلاعات که انجمن برگزار خواهد کرد قرار است کی برگزار شود و هدف از …

ادامه مطلب