گزارش برگزاری نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: شاخص‌ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال

  نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: شاخص ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال   دبیر : آقای مسعودی اعضا: دکتر میترا صمیعی، سپیده سیروس کبیری، سمانه نوذر، …

ادامه مطلب

گزارش برگزاری نشست علم‌سنجی: پراکندگی گزارش‌های علم‌سنجی کشور و لزوم هم‌گرایی مراکز علم‌سنجی

نشست علم سنجی: پراکندگی گزارش‌های علم سنجی کشور و لزوم همگرایی مراکز علم سنجی   دبیر: دکتر سعید اسدی اعضا: دکتر محمدرضا قانع، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر شیما مرادی، …

ادامه مطلب