نام پنل: آرشیوهای دیداری-شنیداری

دبیر پنل: سپیده سیروس‌کبیری

مصاحبه‌ها

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

آرشیوهای دیداری  شنیداریمدیریت تحول دیجیتال در آرشیوهای دیداری شنیداری 

 

دبیر نشست:

سپیده سیروس کبیری (مدیرعامل انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری – شنیداری و دانشجوی دکتری مدیریت دانش دانشگاه تربیت مدرس)

اعضای نشست:

مهندس فرشته احمدی (پژوهشگر و دانش‌آموخته دورۀ عالی تحول دیجیتال دانشگاه تهران (DBA) و کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات)
دکتر شیرین قنبری (دکترای علوم مهندسی برق از دانشگاه اسکس انگلستان)
دکتر سعید رضایی شریف آبادی (معاون پژوهشی  و استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا)
علی قدیمی (مدیر پردازش اطلاعات اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما)
سخنران ویژه: دکتر ری ادمونسون (مشاور آرشیو دیداری – شنیداری از سال ۱۹۶۸ و مدیر افتخاری آرشیو ملی صدا و تصویر استرالیا)

چکیده:

میراث دیداری شـنیداری بخش بزرگی از ماترک فرهنگی ما را دربرمی‌گیرد. نخسـتین اسناد فرهنگ‌های سـده‌های بیسـتم و بیسـت و یکم در سراسـر جهان، از فیلم‌ها و برنامه‌هـای رادیو و تلویزیون گرفتـه تا هر محتوای ضبط شـدۀ دیداری – شـنیداری دیگر، به هزاران شـکل ضبط شده‌اند. صداها و تصاویر می‌توانند مرزهای جغرافیایی و موانع زبانی را پشت سر بگذارند و این میراث را تبدیل به مکملی ضروری برای آرشیوها و اسناد سنتی کنند. استفاده از منابع دیداری – شنیداری به علت ویژگی بی واسطگی و عمق نفوذشان در تدریس تاریخ اجتناب ناپذیر است .ضرورت توجه به تحولات روز دنیا در حوزه‌های نظری و عملی در آرشیوداری دیداری – شنیداری، مسئولیت صیانت از محتوای تولید شده در این گونه آرشیوها و ارائه سرویس‌های مورد نیاز کاربران امروز، از جمله مسائل مهم در دنیایی است که زندگی در آن با فناوری‌های نوین عجین شده و تحول دیجیتال در تمام ابعاد آن رسوخ کرده است. گردآوری، سازماندهی، صیانت و اشاعه دانش مضبوط بر روی محمل‌های مختلف و همچنین محتوای دیجیتال زاد در بستر‌های نوین رسانه‌های جمعی و رسانه‌های خصوصی نیازمند ارتقای دانش و مهارت‌های نوین در جامعه آرشیوداران دیداری شنیداری است.
مجموعه نشست‌های آرشیوهای دیداری شنیداری با مسئولیت ” انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری – شنیداری” ، به بررسی وضعیت فعلی موجود در این حوزه پرداخت و با ارائه چشم انداز‌های نوین، تلاش کرده تا در این تحول نقش خود را ایفا نماید.


کلیدواژه‌ها:

آرشیوهای دیداری – شنیداری، آرشیوداری دیداری – شنیداری، تحول دیجیتال، روندهای نوین صدا و تصویر

محورهای موضوعی:

اهمیت توجه به حوزه تحول دیجیتال در آرشیوهای دیداری شنیداری؛ روندهای نوین صدا و تصویر در دنیا با توجه به اهمیت مدیریت تحول دیجیتال؛ معرفی دستاوردهای پژوهش‌های انجام شده با حمایت انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری – شنیداری در موضوعات: الگوی فراداده‌ای برای آرشیوسازی وب در ایران؛ الگوی فراداده‌ای جامع برای سازماندهی منابع آرشیوهای دیداری – شنیداری.