آموزه شماره هجدهم

کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشجویان کارآفرین کتابخانه‌های دانشگاهی به طور سنتی با ارائه منابع اطلاعاتی، راهنمایی و مشاوره پژوهش از دانشجویان کارآفرین حمایت می‌کنند. اما این کتابخانه‌ها می‌توانند فعالیت‌های گسترده‌‌تری داشته …

ادامه مطلب